Showing all 4 results

Gia đình Vincent, chủ sở hữu trong năm thế hệ (1862), đảm bảo tính bền vững của khu đất. Nhờ việc truyền những bí quyết có được qua nhiều thế kỷ, rượu vang của Château de Fuissé đã được công nhận trên toàn thế giới.