Showing all 8 results

COGNAC & GRAHAM’S

Hiện tại Kho Rượu 29 có rất nhiều chai COGNAC de Collection Jean Grosperrin các niên năm khác nhau, Hãy liên hệ để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất niên năm rượu Cognac bạn cần.

1982 FINS BOIS Cognac ;1980 GRANDE CHAMPAGNE Cognac;1978 FINS BOIS Cognac

1976 PETITE CHAMPAGNE Cognac; 1975 FINS BOIS Cognac; 1973 PETITE CHAMPAGNE Cognac

1970 GRANDE CHAMPAGNE Cognac; 1968 FINS BOIS Cognac; 1965 PETITE CHAMPAGNE Cognac

1964 PETITE CHAMPAGNE Cognac; 1962 PETITE CHAMPAGNE Cognac

1961 PETITE CHAMPAGNE Cognac; 1958 PETITE CHAMPAGNE Cognac

1944 GRANDE CHAMPAGNE Cognac; 1940 BONS BOIS Cognac