Showing all 7 results

Kể từ khi thành lập, Parés Baltà luôn là một nhà máy rượu gia đình gắn liền từ nguồn gốc của nó với nghề trồng nho và nông nghiệp, trong đó tất cả các thành viên trong gia đình đều tham gia

Ba thế hệ Parés Baltà thợ nấu rượu dành riêng cho nghề trồng nho hữu cơ và động lực học. Các giá trị và tầm nhìn của chúng tôi luôn được liên kết với việc tôn trọng thiên nhiên và chăm sóc môi trường của chúng tôi. Chúng là di sản gia đình được thừa hưởng từ thế hệ đầu tiên của gia đình,